Uuml;Базові технологічні знання. Uuml;Основні терміни теми

Uuml;Основні терміни теми

w анімація;

w гіперпосилання;

w презентація;

w програма створення презентацій;

w слайд;

w шаблон.

4 Теоретичні відомості та методичні аспекти викладання теми

Мотивація.На початку вивчення теми можна провести з учнями мотиваційну бесіду та згадати, що у діловому житті часто приходиться зіштовхуватися з ситуаціями, коли необхідно зацікавити людей своїми досягненнями, залучити увагу до діяльності фірми, розповісти в доступній формі про товар, зробити доповідь на конференції та ін.

Вчитель має пояснити учням, що в таких випадках на допомогу може прийти програма підготовки презентацій PowerPoint. За її допомогою можна реалізувати сміливі художні замисли. Головне – придумати сценарій презентації, побудований на використанні малюнків, анімації, лаконічного тексту, що запам’ятовується. У відповідності з продуманим сценарієм програма PowerPoint надасть можливість доповідачу удосконалити свою доповідь, ілюструючи її „живими” картинками (слайдами) на комп’ютері.

В школах та вищих навчальних закладах за допомогою програм типа PowerPoint можна створювати та демонструвати навчальні та довідкові слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, секцій та клубів, демонструвати колекції та спортивні досягнення. Навіть бабусі та дідусі можуть за допомогою PowerPoint складати, прикрашати та показувати казки своїм онукам.

Користування комп’ютерними презентаціями дозволяє учню подати власні думки, наприклад доповідь, у наочному, інтерактивному вигляді. Це досягається завдяки вмінням аналізувати наявний матеріал, вміння робити структурний аналіз та оформляти інформацію у коректному вигляді.

üЦілі навчання:

1. Сформувати інформаційно-технологічні вміння:

· здійснювати цілеспрямований пошук та відбір важливої текстової, графічної, звукової інформації;

· самостійно структурувати та зберігати відібрану інформацію у середовищі комп’ютерної презентації;

· конструювати алгоритм використання основних прийомів роботи в середовищі комп’ютерних презентацій MS PowerPoint для створення та демонстрації презентацій як з терміналу, так і спеціальних засобів відображення інформації;

· самостійно відтворювати процес створення звукових та графічних ефектів супроводу слайдів, ефектів анімації слайдів та їх об’єктів;

· самостійно відтворювати процес застосовування основних засобів обробки зображення (яскравість, контрастність та ін.);

· створювати та редагувати інформаційний продукт (електронні презентації) за конкретним зразком або за запропонованими вимогами, використовуючи інструменти електронних презентацій (створювати слайди у вигляді комбінованих графіко-текстових об’єктів та керувати ними, використовувати режими перегляду слайдів в індивідуальному та інтерактивному режимах);· ефективно та раціонально використовувати різноманітні технології створення інформаційного продукту – комп’ютерної презентації для унаочнення результатів власної діяльності.

2.Сформувати технологічні навички:

· роботи з інтерфейсом програми MS PowerPoint;

· роботи з інструментами створення комп’ютерних презентацій.

3. Сформувати базові інформаційно-технологічні знання:

· призначення, основні функції та можливості програм комп’ютерних презентацій;

· можливості та переваги комп’ютерних презентацій;

· правила створення та застосування комп’ютерних презентацій, інструментарій комп’ютерних презентацій;

· основні технологічні прийоми створення та демонстрації електронних презентацій.

Орієнтовне поурочне планування навчального матеріалу

за методикою технологічного навчання

Створення й показ комп’ютерних презентацій (5 год.)

Урок № 1. Комп’ютерні презентації у сучасному житті: поняття, основне призначення системи підготовки презентацій. Об'єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентацій, та їх властивості.

Урок № 2. Створення презентацій із використанням текстів, малюнків та звуку на слайдах. Розробка та створення презентацій на базі шаблонів.

Урок № 3. Закріплення вмінь створення презентацій. Практична робота № 1. Розробка слайдової презентації.

Урок № 4. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів.Урок № 5. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів. Практична робота № 2. Анімація в слайдових презентаціях.

üЗміст теми „Створення й показ комп’ютерних презентацій” в ШКІ(за державною програмою [8])

Створення й показ комп’ютерних презентацій (5 год.) Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації. Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів. Використання гіперпосилань та кнопок дій. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів. Практична робота № 1. Розробка слайдової презентації. Практична робота № 2. Анімація в слайдових презентаціях. Учень пояснює: · поняття та призначення комп’ютерних презентацій; · правила вибору стильового оформлення слайдів презентації; · принципи дизайну слайдів презентації; порівнює: · властивості слайдових та потокових презентацій; описує: · призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок); · призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій; · спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах; · способи показу презентацій у різних програмних середовищах; вміє: · створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів; · розробляти структуру презентації; · добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів; · додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри; · додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти, керувати рухом об’єктів на слайдах; · настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів; · додавати до презентації гіперпосилання та кнопки дій й використовувати їх для керування показом презентації; · настроювати часові параметри показу презентації; · зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

uuml;Базові технологічні знання

Основні режими роботи

Режими перегляду Технологія виконання
Режим слайда (основний режим перегляду слайда при редагуванні) Меню Вид→вказівка Обычный
кнопка вибору режиму перегляду
Режим сортування слайдів (відображає мініатюрні версії зображення слайдів, подаючи загальну структуру презентації) Меню Вид→вказівка Сортировщик слайдов
кнопка вибору режиму перегляду
Режим сторінок заміток (підготовка заміток доповідача) Меню Вид→вказівка Страницы заметок
кнопка вибору режиму перегляду
Показ слайдів (слайди на весь екран) Меню Вид→вказівка Показ слайдов ( )
клавіша F5
Налагодження параметрів перегляду Power Point Меню Сервис→вказівка Параметры→вкладка Вид

Дані. Об’єкти в PowerPoint

Розробку проекту презентації необхідно починати з аналізу її об’єктів. Будь-яка презентація може сприйматися як система взаємопов’язаних складних об’єктів, які, в свою чергу, складаються з сукупності більш простих і т. под.

У середовищі Power Point типовим комп’ютерним об’єктом є слайд.

Слайд – фрагмент презентації, в межах якого здійснюється робота над її об’єктами.

Параметри об’єкту Слайд
Параметр Призначення параметру
Вид фону Можна змінювати шляхом встановлення шаблону. Є єдиним для усієї презентації.
Колір фону Можна змінювати (широка палітра). В межах одного слайду змінювати не можна.
Вид переходу Характеризує перехід від одного слайду до іншого („по кнопці” або „автоматично”)
Звук Наявність/відсутність звукового супроводу
Ефекти анімації Об’єкт може прилітати, з’являтися і т. под.

Слайд можна розглядати як деяку систему, яка складається з більш простих типових комп’ютерних об’єктів: малюнок, текст, кліп, звук.

Структура слайду

Кожний слайд Power Point складається з трьох основних шарів:

¨ Шар оформлення (рівень основи слайду). Визначає фонове графічне зображення, кольорову схему слайду, шрифти тексту та розташування елементів на слайдах. Шар оформлення єдиний для усіх слайдів презентації.

¨ Шар розмітки.Визначається типом утворювального слайду (заголовок, маркірований список, діаграма, таблиця або пустий слайд). Розмітка визначає розташування різнорідних елементів на слайді.

¨ Шар слайду. Застосовується для розміщення змісту слайду. Зміст кожного слайду унікальний, тому текст або графічне зображення, які включаються до слайду, з’являються тільки в цьому шарі.

В процесі створення презентації будуть використані надані середовищем Power Point групи інструментів:


7393438741220922.html
7393574712618350.html
    PR.RU™